Ochrana prírody

          Malá Fatra patrí medzi vysoké pohoria Slovenska s veľmi bohatou a zachovalou západokarpatskou prírodou. Pestré geologické zloženie a značná relatívna výška pohoria podmieňujú existenciu bohatstva rastlinnej a živočíšnej ríše a pestrosť foriem reliéfu.

          V súčasnosti si človek viacej začína uvedomovať vzájomné vzťahy a súvislosti medzi jednotlivými zložkami v prírode. Svojimi neuváženými zásahmi do prírody spôsobil zánik mnohých druhov rastlín a živočíchov, pričom niektoré z nich sú už na pokraji vyhynutia. Pochopil, že ak chce prežiť, musí prírodu chrániť. Vzhľadom na mimoriadne prírodné hodnoty bol v roku 1988 vyhlásený Národný park Malá Fatra. Do tohto roku bolo územie chránenou krajinnou oblasťou (od r. 1967).

          Prvoradou úlohou ochrany prírody je zachovať jedinečné prírodné, vedecké a kultúrne hodnoty národného parku nielen pre nás ale aj pre budúce generácie. Napriek mnohoročnej ochrane tohto územia stále dochádza k deštrukčnému pôsobeniu človeka na prírodu.

          Uvedomujúc si, aká je situácia, činnosti súvisiace s ochranou prírody sme vložili aj do stanov nášho klubu. Už od roku 1989 vykonávame strážnu službu ochrany prírody na Slovensku. Boli to činnosti súvisiace s monitoringom vzácnych druhov vtáctva, dravých šeliem a chránených rastlín alebo kosenie genofondových plôch. Hlavným predmetom tejto činnosti sa ale stalo fyzické stráženie orlov skalných - jedného zo symbolov našej vlasti, s cieľom zabrániť ich rušeniu v dobe hniezdenia a predovšetkým zamedziť vykrádaniu mláďat.

          V spolupráci s pracovníkmi Správy NP MF vykonávame každoročne v období od konca marca až do konca júla samostatné nepretržité (24 hodinové) strážne služby v teréne. Za uvedené obdobie sa nám podarilo, často za dramatických okolností, uchrániť hniezdiace páry orlov skalných proti vykradnutiu. To je možné považovať v situácii neustáleho tlaku domácich aj zahraničných vykrádačov za mimoriadny úspech. Každodenne v dennej aj nočnej dobe prichádzame do kontaktu s krásou a nebezpečenstvom prírody (mráz, sneh, vietor, dážď, veľké dravce a pod.), ale predovšetkým s ľudskou chamtivosťou a poškodzovaním prírodných krás a jej vzácností.

          V teréne sme strávili stovky dní a tisíce hodín za skromnej podpory Správy NP MF a OÚ ŽP, ktoré môžu našu činnosť potvrdiť a doložiť. Našu činnosť ocenila v roku 2001 grantová agentúra Ford Motor Company pridelením finančného grantu. Cez to všetko uhrádzajú strážcovia väčšinu nákladov z vlastných prostriedkov.


Z našej činnosti uvádzame napríklad:
  • stráženie hniezdnych lokalít orlov skalných v rôznych lokalitách NP Malá Fatra,
  • monitoring úhynov vtákov na stĺpoch vedenia 22 kV,
  • kosenie genofondovej plochy „Hýrovská slatina“,
  • sčítanie populácie medveďa hnedého,
  • monitoring hniezdnej úspešnosti a nových lokalít hniezdenia bociana bieleho a čierneho,
  • zimný monitoring vodných vtákov,
  • ...
.
  KTH Javorník
    Oznamy
    Klubové informácie
    Kalendár
    Fotogaléria
    Kurzy a školenia
    Kontakty
  Interné informácie
    
  Myslíme na prírodu
    Ochrana prírody
    Grantový program
    KIA Motors Slovakia